top of page
  • Skribentens bildFilip Hammarlund

Enterprise-arkitektens roll i en agil organisation


Två kvinnor arbetar vid en laptop

Ordet agil i detta sammanhanget betyder ”lättrörliga metoder eller arbetsmetoder".


Agila organisationer blir allt vanligare - inte minst på grund av hur de agila arbetsformerna möjliggör effektivare verksamhetsutveckling. Det här gäller såväl kommuner som landsting. I takt med detta växer en ny typ av enterprise-arkitekter (“enterprise architect” på engelska) fram som blir avgörande för att organisationen ska förbli flexibel. Enterprise-arkitekterna måste ofta samarbeta med olika intressenter inom sin organisation.


Alltför många enterprise-arkitekter begränsar sig fortfarande till att skriva dokument och rita upp processer och gömmer sig från den verkliga verksamheten. Samtidigt ser vi en ny trend ta fart. Fler och fler enterprise-arkitekter deltar och smälter in i sin organisations prioritering, strategiska planering, portföljhantering och produkt- eller tjänstehantering.


Kort sagt hjälper enterprise-arkitekter till vid framväxten av de agila arbetssätten - och här kan enterprise-arkitekter vara helt avgörande när det handlar om att skapa flexibla organisationer.


Vad är gemensamt för framgångsrika agila transformationer?

Trots agila arbetsmetoder kan det vara svårt att få till en smidig organisationsstruktur, särskilt för etablerade och mer traditionella kommuner eller landsting. Men framgångsrika agila transformationer delar gemensamma element i sin agila transformation.


Traditionella organisationer är uppbyggda kring en statisk, siloformad, strukturell hierarki, medan agila organisationer karaktäriseras av ett nätverk av team som arbetar i snabba lärande- och beslutscykler.


Traditionella organisationer placerar sina styrande organ längst upp i organisationen och beslutsrätten flyter ner i hierarkin. Omvänt ingjuter agila organisationer ett gemensamt syfte i verksamheten och använder nya data för att ge beslutsrätt till de team som ligger närmast informationen. En smidig organisation kan idealiskt kombinera hastighet och anpassningsförmåga med stabilitet och effektivitet.


I de inledande faserna av den digitala transformationen handlar det mycket om ledningens strategiska förståelse och ambitioner. Det kan vara att ta fram en plan för att utforska och lära med hjälp av agila piloter. Här är det viktigt med tydliga strategier och mätbara mål för att det ska bli tydligt hur projekten kan skapa värde. Med hjälp av team som samarbetar och där det finns en tydlig rapportering, ett gemensamt uppdrag och mätbara mål är det möjligt att skapa en iterativ process med optimala arbetsflöden. Här är det viktigt att kraven på processerna, människorna och tekniken är tydliga.


Med hjälp av harmonisering mellan arkitektur och agila team är det möjligt att genomföra framgångsrika projekt som verkligen levererar det de ska, i enlighet med organisationens strategier.


Enterprise-arkitektens roll i den agila organisationen

Enterprise-arkitekten ska inte stå i vägen för de agila teamen, utan arbeta tillsammans med dem för att de ska kunna vara så förberedda och fokuserade som möjligt - vilket snabbar upp processerna. På det här sättet säkerställs det att teamen fungerar smidigt och att deras framgång verkligen tillämpas på de mest värdefulla delarna av verksamheten.


Enterprise-arkitekturen ska kopplas ihop med de agila teamen och viktiga strategiska initiativ med mätbara resultat, baserade på strategiska mål. Här kan enterprise-arkitekten hjälpa till med att definiera krav och finjustera processer i relation till deras relevanta applikationer och databaser.


Enterprise-arkitekten kan även länka agila planer och projekt till den arkitektur som beskriver den övriga verksamheten, som är baserade på de beskrivningar som verksamheten vet om sig själv oavsett om det är processer, IT, förmågor eller information. Projekt kan därmed prioriteras utifrån ekonomiska nyckeltal och riskfaktorer ihop med resten av verksamheten.


Att åstadkomma agil digital transformation

I en agil organisation måste enterprise-arkitekten samarbeta med många olika typer av samarbetspartners när det gäller såväl planering som verksamhetsmodellering och leverans av digitala transformationsinitiativ. Agil digital transformation kan åstadkommas med hjälp av företagsarkitektur genom att enterprise-arkitekten stöttar verksamheten med att:

  • Ta fram mål och strategi

  • Affärs- och företagsarkitektur

  • Utveckla en färdplan

  • Agil leverans av lösningar

  • Mätning av prestanda


För vart och ett av dessa steg kommer enterprise-arkitekten behöva interagera med olika typer av interna och externa samarbetspartners som finns på olika delar i verksamheten för att kunna ska sig en övergripande helhetsbild.


Sparx – ett visuellt modellerings- och designverktyg

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för enterprise-arkitekten att göra sitt jobb är det viktigt med bra digitalt verktyg. Sparx Systems Enterprise Architect är ett visuellt modellerings- och designverktyg baserat på OMG UML. Plattformen stödjer såväl design som konstruktion av mjukvarusystem, modellering av affärsprocesser och modellering av domäner.


Sammanfattningsvis: som vi har sett är det möjligt med framgångsrik digital transformation - men det kräver bra digitala verktyg och en integration mellan enterprise-arkitektens roll och de agila teamens verksamhet.


Behöver ni hjälp med ert arkitekturarbete?

Vi kan hjälpa till att komme igång med, eller vidareutveckla arkitekturarbetet med bland annat workshops och utbildningar.


bottom of page