top of page

Vår integritetspolicy för dina personuppgifter (GDPR)

VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?

aRway AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av ARway AB. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information ARway AB samlar in och hur denna används.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

aRway AB, org.nr. 556756-1591, KIVRA 5567561591, 106 31 Stockholm, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. aRway AB har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs av aRway AB. aRway AB är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi mottar och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, e-post, telefonnummer och bankkonto. Vi lagrar även uppgifter om din befattning/roll, samt vilket företag du företräder. Om du deltar i ett evenemang, besöker oss på arway.se, sociala medier etc. eller kontaktar oss samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du beställer tjänster hos aRway AB samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina kontaktuppgifter

  • För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster tex orderbekräftelser, leveransinformation och supportärenden.

  • För att leverera dina köp till din angivna adress

  • Vid fakturering och bokföring

  • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig

  • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster till dig

  • För att kunna besvara dina frågor

  • Bjuda in till event och evenemang

  • Kundundersökningar

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter

  • för att fullgöra en rättslig förpliktelse: aRway AB behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

 

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att aRway AB ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till kundtjänst, se vidare under rubriken Dina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

 

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

aRway AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst kontakta oss för att anpassa hur du önskar att aRway AB har löpande kontakt med dig i detta syfte.

 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

 

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

aRway AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

aRway AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i aRway AB’s IT-system.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta oss på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet kommer vi begära att du inkommer med identitetshandlingar som styrker att du är du. Därefter skickas denna information endast till din folkbokföringsadress. Kostnaden för registerutdrag kommer belasta dig vid upprepade förfrågningar. Om du anser att de personuppgifter som aRway AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. aRway AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som kund hos aRway AB kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta oss. aRway AB har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Adress: aRway AB KIVRA 5567561591, 106 31 Stockholm info@arway.se Tel: 08-700 5000. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se

Detta dokument uppdateras löpande.

Senaste revision: 2018-05-25

bottom of page