Historia

Tjänster

aRway är experter på modellering och hjälper företag att med IT-stöd förvalta och vidareutveckla ett företags strukturkapital inom Enterprise Architecture

Modellera

Verksamhetsmodellering synliggör länken mellan strategiska mål och den operativa verksamheten. Vi dokumenterar alla arkitekturella dimensioner av er verksamhet och hittar länkarna mellan dem – som till exempel förmågor, processer, information eller applikation. 

Förmågemodeller
Förmågemodeller utgör ett kraftfullt verktyg i förändringsarbete och är en grundvy för att mappa både problem och möjligheter.

Processmodellering
Vi skapar kraftfulla processmodeller för att skapa samsyn, identifiera effektiviseringsmöjligheter och hitta samverkanspotential i era värdeflöden.

Informationsmodellering
Vi dokumenterar verksamhetens informationsbehov och informationskrav för att lägga grunden till en stabil informationshantering.

Applikationsmodellering
Applikationsmodeller skapar en gemensam bild av ert applikationslandskap vilket möjliggör strukturerade analysera vid utveckling, underhåll och avveckling. 

Strukturera

Vi organiserar ert strukturkapital i ett EA-verktyg och gör det enkelt för er organisation att använda och vidareutveckla det.

Bibliotekariefunktion
Vi har lång erfarenhet av underhåll av strukturkapital och de rutiner som krävs för ett långsiktigt modelleringsarbete, så som versionshantering, kvalitetssäkring och in- och utcheckning.

 

Verktygsexperter
Ska du utvärdera EA-verktyg, eller behöver du hjälp med ditt befintliga? Våra verktygsexperter hjälper dig oavsett vad. 

 
 
 

Kommunikation

Vi hjälper er att komma igång med rätt plattform för att kommunicera till verksamheten. Oavsett utformning eller komplexitet ska innehållet kunna spridas till relevanta intressenter på ett interaktivt sätt. Kommunikation är nyckeln till framgång och förmågan att sprida kunskap behöver byggas upp på ett strukturerat och säkert sätt. 

Publiceringsverktyg
EA-verktyg upplevs som komplexa, webbpubliceringar kan vara svårlästa och begreppen är många. Vi hjälper er att orientera bland valmöjligheterna och att sätta upp den lösning som bäst passar era behov.

 

Kommunikation & rapporter
Maximera användningen av ditt EA-verktyg. Vi hjälper er att anpassa publicering till era kommunikationsbehov och att skapa effektiva rapporter.

Utbildningar

Vi utbildar inom metod, teori och verktyg inom Enterprise Architecture och verksamhetsmodellering.

Modelleringsutbildningar
Med samma upplägge som vi utbildar våra egna modellerar efter, ser vi till att du och/eller din personal får de rätta kunskaperna inom modellering för att bli självständiga  modellerare.

 

Arkitekturutbildning
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom olika delar av Enterprise Architecture, så som process, information, applikation, tjänst – och målarkitekur.

aRway x Prime Arch Academy

aRway har tillsammans med Prime Arch Academy tagit fram en utbildningsplattform för verksamhetsarkitekter.

Du kan läsa mer här. 

 

Förvaltning

Vi erbjuder stöttning i att sätta upp strukturer kring EA-arbetet i stort för att nå de mål som er verksamhet har satt upp för arkitekturarbetet. Vi erbjuder även resurser för att hantera den dagliga förvaltningen, driften och modelleringen av ert strukturkapital. 

EA-Center

Genom att skapa en dedikerad organisation i form av ett Enterprise Architecture Center (EA-center), får verksamheten en tydlig plattform för arbetet med arkitektur och/eller modellering utifrån vilken man kan bedriva arbetet på ett tydligt och effektivt sätt.

Mätning

Vi hjälper er att ta fram analyser, prognoser och beslutsunderlag i ledande mätvektyg. Att arbeta med prognoser och mätningar av verksamhetens strukturkapital ger ett kraftfullt underlag till analys av den dagliga driften och möjliggör styrning av utveckling. Det gäller att kunna dra nytta av den värdefulla information som finns i strukturkapitalet för att Enterprise Architectur ska nå sin fulla potential - det kan vi hjälpa till med.