top of page
Lågvinkelvy av futuristisk arkitektur

Verksamhetsmodellering effektiviserar era arbetssätt

Verksamhetsmodellering visar vad era behov är och ger er en gemensam definition av era processer. Med en övergripande bild av verksamheten kan ni lättare samarbeta för att optimera och effektivisera era arbetssätt. Vi kan hjälpa er med verksamhetsmodellering i flera led. Genom workshops går vi först igenom vilket behov er verksamhet har, sedan går representanter från verksamheten tillsammans med en facilitator och en modellerare från aRway genom det område som ska kartläggas. Efter workshopen sammanställer vi resultatet och levererar det till er i önskat format. En av styrkorna med verksamhetsmodellering genom att kartlägga verksamheten i workshop-form är att det kräver förhållandevis lite av er som verksamhet; ni bidrar med befintlig dokumentation samt verksamhets representanter under själva workshopen – resten av arbetet gör vi!

Andra metoder för verksamhetsmodellering som optimerar era processer och arbetssätt

Förmågemodellering är en strategisk investering som möjliggör för ert företag att kartlägga, analysera och optimera era resurser och processer. Genom att använda avancerade analytiska verktyg och modeller kan vi identifiera dolda möjligheter och effektivisera verksamheten. Detta leder inte bara till kostnadsbesparingar utan också till förbättrad konkurrenskraft och innovationstakt. Investera i förmågemodellering för att säkerställa att ditt företag är rustat för framtiden.

Processmodellering är en ren investering om ni som företag strävar efter att förbättra era arbetsflöden och tjänster. Genom att kartlägga och analysera varje steg i era processer, kan aRway hjälpa er att upptäcka flaskhalsar och ineffektivitet. Detta möjliggör inte bara en mer strömlinjeformad verksamhet, utan också en högre kvalitet på era tjänster och produkter. Med processmodellering får ni de insikter som behövs för att fatta välgrundade beslut som leder till hållbar tillväxt och ökad lönsamhet. Investera i processmodellering för att säkerställa att ditt företag är redo att möta framtidens utmaningar.

Informationsmodellering är en investering om ni som företag vill maximera datahantering och informationsflöden. Genom att skapa strukturerade modeller av information, kan aRway hjälpa er att säkerställa att rätt information når rätt personer vid rätt tidpunkt. Detta leder till bättre beslutsfattande, effektivare kommunikation och en starkare grund för innovation. Informationsmodellering är nyckeln till att nyttja data som en strategisk tillgång och för att driva digital transformation. Investera i informationsmodellering för att ge ditt företag en konkurrensfördel i den datadrivna världen.

Applikationsmodellering är en essentiell investering om ni som företag vill optimera era IT-stöd. Genom att modellera applikationsarkitekturen, kan aRway hjälpa er att förstå samspelet mellan olika systemkomponenter och identifiera förbättringsområden. Detta leder till ökad systemeffektivitet, bättre användarupplevelse och snabbare implementering av nya lösningar. Applikationsmodellering är avgörande för att säkerställa att era IT-investeringar ger maximal avkastning och stödjer företagets strategiska mål. Investera i applikationsmodellering för att bygga en robust och skalbar IT-infrastruktur som kan anpassas efter framtidens behov.

Datamodellering är ett kraftfullt angreppssätt för ert företag om ni vill effektivisera er datahantering och skapa högre insikt i verksamheten. Genom att skapa detaljerade modeller av era datastrukturer, kan aRway hjälpa er att nå en djupare förståelse för era dataresurser och hur de kan nyttjas för att kunna ta bättre affärsbeslut. Detta leder till mer precisa analyser, bättre målinriktad marknadsföring och starkare kundinsikter. Datamodellering är avgörande för att transformera rådata till meningsfull information som kan accelerera innovation och tillväxt. Investera i datamodellering för att säkerställa att ditt företag kan navigera i det snabbt föränderliga datalandskapet med förtroende.

Fullständigt stöd i er verksamhetsmodellering med aRway

Vi kan ge er ett fullständigt stöd i er verksamhetsmodellering. Behöver ni hjälp med regelmodellering, plattformsmodellering, organisationsmodellering, implementationsmodellering, kravmodellering, tjänstemodellering och säkerhetsmodellering?
Hör av er! Vi hjälper er att reda ut era behov.

Kugghjul

Nyttan Afa fick av processkartläggning

För Afa är det viktigt att samtliga delar av verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Genom processkartläggning och kravställning kunde de bland annat ta sig an
 

  • Utmaningar kopplade till Digitalisering

  • Verktyg för rekrytering och kompetensutveckling

  • Arbete med kravställning

Afa-case

Processutveckling för kommuner

Ett viktigt område för kommuner att jobba med är regelefterlevnad. Gör ni saker på rätt sätt? Följer ni de lagar och regler som styr er verksamhet? Genom att kartlägga processerna är det möjligt att utvärdera arbetssätten och arbeta med ständiga förbättringar, samt identifiera möjligheter till effektiviseringar. Få reda på mer genom att läsa vår processguide för kommuner.

Man tittar på en verksamhetsmodell
Processutvekling för kommuner
bottom of page