top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

3 praktiska tips för att använda metamodellen inom verksamhetsarkitektur

Uppdaterat: 4 mars

Tack vare metamodellen kan IT- och verksamhetsarkitekter från olika verksamheter samarbeta och återanvända informationsarkitektur, vilket bidrar till större effektivitet och ökad kvalitet i samverkansprojekt samt i lokala förändringsinitiativ. I den här texten kommer vi titta lite närmare på hur du kan göra för att komma igång med arbetet med en metamodell.


Vad är en metamodell?

En metamodell är en beskrivning av en modell, dess struktur och design. En metamodell visar vilka objekt och relationer som är aktuella för den specifika modellen, hur modellens struktur är upplagd och hur det är tänkt att modellen ska designas. Hur beskrivningen ser ut beror på vad som är av intresse att visualisera. Flera metamodeller kan användas tillsammans för att beskriva ramverkets olika beståndsdelar, vilka objekt som har relationer till varandra och hur dessa relationer ser ut.


Med andra ord kan vi säga att en metamodell definierar de begrepp och regler som kan användas och bör beaktas för att beskriva hur verksamhetens informations- och dataresurser ser ut och används både i en verksamhet, och i diverse tekniska lösningar. I metamodellen ingår även beskrivande text för hur begreppen förhåller sig till varandra.
3 tips för att få en metamodell på plats

1. Gör en avgränsning utifrån användningsområde, vad vill vi ha metamodellen till och vad vill vi att den ska visa?

En första viktig utgångspunkt för att få metamodellen på plats är att bestämma vad den ska vara till för och användas till. Genom att avgränsa användningsområdet blir det tydligare vad målbilden är och då blir oftast resan dit betydligt enklare.


En metamodell bör vara överskådlig och visa det som är relevant för tillfället för att skapa värde. För att uppnå detta finns det olika sätt att avgränsa och anpassa innehållet i en given metamodell utefter användningsområde. Ett exempel på en avgränsning är att gå efter modelltyp. Ett annat exempel är att avgränsa metamodellen till att endast innehålla ett på förhand bestämt huvudobjekt som enbart visar relationer från huvudobjektet till kringliggande objekt.


2. Besluta om riktlinjer och principer för hur en given metamodell får se ut och hur den ska modelleras


För att skapa tydlighet i arbetet är det viktigt att först sätta upp vissa grundläggande principer och regler för hur metamodellen ska användas. På det sättet blir det också enklare att låta fler medarbetare vara inblandade i arbetet. Fler involverade medarbetare gynnar samarbetet och skapar effektivitet även när arbetet sker över organisationsgränser.


3. Modellera och säkerställ en god förvaltning av metamodellen, så att den alltid är uppdaterad och korrekt


Till sist är det viktigt att ha en god förvaltning på plats som kan ta hand om metamodellen över tid, så att den inte blir föråldrad och förlorar sin relevans. Se till att det finns en funktion eller åtminstone en utpekad roll som har ansvar för att hålla metamodellen levande. På så sätt kan du öka förtroendet för arbetet med verksamhetsarkitektur även i resten av organisationen. Genom att arbetet får skapa nytta över tid, kan fler och fler bli intresserade av det arbete som sker och därmed lära sig mer om verksamhetsarkitektur.


Även om det i dagsläget inte finns någon etablerad arkitekturfunktion med IT- och verksamhetsarkitekter på plats i er organisation, kan det vara viktigt att se till att ansvaret för att förvalta modellen är väl tydliggjort.


På vilket sätt skapar metamodeller värde?


För att modeller ska förstås av flera personer och kunna skapa nytta i en organisation krävs ett standardiserat sätt att modellera. Då krävs i sin tur ett utförligt och bra pedagogiskt material som visualiserar vad som får och inte får ingå i en modell. Metamodeller är ett effektivt och pedagogiskt sätt att i en och samma modell ge en god överblick över vilka objekt och relationer som är relevanta för varje given situation. Metamodellen är också effektiv när det kommer till att visa struktur och design hos en specifik modelltyp.


Nu har vi tittat lite närmare på vad en metamodell är, hur du får den på plats och på vilket sätt en metamodell kan skapa värde i en organisation.


Är du intresserad av att fördjupa dig mer i ämnet? Vi kan lära dig mer!Comments


bottom of page