top of page
  • Skribentens bildFilip Hammarlund

Så lyckas du som enterprise arkitekt i en digitaliserad värld

Uppdaterat: 3 juni


Två enterprisearkitekter lyckas i en digitaliserad värld

Enterprisearkitekter spelar en viktig roll hos såväl stora, etablerade företag som hos kommuner och landsting. Men för att hänga med i utvecklingen behöver enterprisearkitekterna utvecklas och anpassa sig inom några områden. De områdena kommer vi att titta närmare på i den här texten.


Vilken roll har man som enterprisearkitekt i en organisation?


Relativt nystartade verksamheter som varit digitala redan från början har inte alltid någon anställd med rollen enterprisearkitekt. De moderna, smidiga DevOps-lösningarna gör att man kan undra om enterprisearkitekterna fortfarande har en viktig roll att spela, och vad de i så fall ska fokusera på?


Faktum är att de flesta organisationer fortfarande behöver enterprisearkitekter. Forskning från Henley Business School visar att den digitala transformationen blir lidande när det inte finns några arkitekter inblandade. Den tekniska skulden växer och färre tjänster återanvänds.

Men kraven på och målen för enterprisearkitekturen förändras snabbt i takt med teknikutvecklingen. I den bästa av världar är EA-funktionen inom organisationen en central del och själva grunden som möjliggör och accelererar den tekniska transformation som verksamheter behöver för att konkurrera i en värld där det är “digitalt först” som gäller. I den här typen av modern miljö finns det ett antal områden som är viktiga att fokusera på. Vi ska titta närmare på några av dem nu.


Viktiga fokusområden för EA-arkitekter


1. Att möjliggöra strategiska beslut

Att sätta en strategisk inriktning har alltid varit en viktig EA-uppgift. Ju mer digitala våra verksamheter blir desto mer påverkas beslut som rör IT hela verksamheten. Inom exempelvis detaljhandeln, där en allt större del av försäljningen sker online, kan ett större fel i den övergripande arkitekturen orsaka ett avbrott med betydande förlorad försäljning.


På samma sätt kan EA-beslut, som exempelvis hur man ska implementera en delad lösning mellan länder eller affärsenheter, ha en direkt inverkan på organisationens strategi och verksamhetsmodell. Den här typen av beslut kan ha stor effekt på verksamhetsmodellen och organisationens förmåga att förverkliga sin vision.


Av de här skälen skapar digitalt avancerade organisationer en plan för framtiden och engagerar enterprisearkitekter i det arbetet. Kommuner och landsting som har en tydligt digitaliseringsplan kommer att behöva se till att möta framtidens behov.


2. Att säkerställa återanvändbarhet

Tidigare var återanvändbarhet främst en fråga om kostnader, vilket innebar att utveckling i allmänhet behandlades som en engångsföreteelse. Pilotfunktioner som utvecklades och testades snabbt blev ofta permanenta, men de var inte sällan svåra att skala upp vilket ledde till tekniska skulder.


Här spelar EA en avgörande roll för att se till att nya lösningar återanvänder etablerad funktionalitet. På så sätt slipper organisationen inte bara att slösa tid på att återuppfinna hjulet utan det hjälper också till att säkerställa en konsekvent kundupplevelse. Enterprisearkitekter bör underlätta diskussionen mellan produktteam kring funktioner och lösningar; göra det enkelt att hitta alla funktioner som är tillgängliga för återanvändning och säkerställa att funktionerna går hand i hand med organisationens strategi.


3. Att öka utvecklingstakten

Flexibiliteten och lyhördheten hos en digital verksamhet blir allvarligt hämmad om de här egenskaperna inte också återspeglas i det tekniska grundskiktet. EA kan leverera det här genom att tillhandahålla alla teknikkomponenter som behövs för att utveckla, distribuera och testa nya funktioner, samt en “best practice” för hur man lagrar data, integrerar med andra team och utför andra vanliga uppgifter som hör till utvecklingsteamets vardag.


Enterprisearkitekter som verkar i en modern teknisk organisation måste agera på ett helt annat sätt än de gjorde för bara några år sedan. Traditionellt behövde enterprisearkitekter kunna översätta affärsbehov till IT-krav eller ta reda på hur man förhandlar fram ett bättre IT-system. Det är fortfarande viktigt, men nu måste de också kunna prata med ledningsgrupper om de affärsmässiga konsekvenserna av tekniska beslut.


Enterprisearkitektens roll i den digitaliserade världen

När verksamheten förändras behöver enterprisearkitekten kunna förklara vilket systemlandskap som krävs, vilka system som ska slås samman och hur. Här behöver enterprisearkitekterna kunna använda praktiskt affärsspråk för att kommunicera och formulera sitt budskap.


I praktiken är det svårt att hitta en enterprisearkitekt som är kunnig och erfaren inom såväl affärs- och IT-sidan. Men de måste åtminstone ha djup expertis inom det ena och kunna det andra.

Comments


bottom of page